Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu Bridgestone Truck

 

§ 1

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny dostępny pod adresem http://bridgestonetruck.pl/ wypełniany przez Użytkownika przy procedurze zakładania Konta Użytkownika w Serwisie;
 2. Konto Użytkownika – wydzielona dostępna indywidualnie dla Użytkownika część Serwisu po przeprowadzeniu Rejestracji, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z wszystkich Usług;
 3. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności" zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, ustanowiony  na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.t.j.poz. 123 z 2019 r. z późn. zm.);
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://bridgestonetruck.pl/; 
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną; Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu, oraz inne usługi np. udział w promocji, z zastrzeżeniem że niektóre Usługi np. akcje, promocje, konkursy mogą być organizowane przez partnerów Usługodawcy na podstawie regulaminów opublikowanych w Serwisie dostępnych po Zalogowaniu;
 8. Usługodawca – Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. KleineKloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 1080021067, REGON: 365967759.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, spełniająca warunki Regulaminu, która poprzez Rejestrację korzysta z Serwisu;
 10. Rejestracja – procedura tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie polegająca na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu oraz wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 11. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika w następstwie Rejestracji.

§ 2

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług;
  2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.
  4. rodzaj i zakres Usług;
  5. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;
  6. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 3

Charakter Serwisu i możliwe zagrożenia. Warunki świadczenia Usług

 1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym oraz promocyjnym (prowadzenie promocji np. konkursów), umożliwiającym Usługodawcy, świadczenie Usług polegających na:

  1. udostępnianiu Użytkownikom informacji na temat produktów marek Usługodawcy,
  2. świadczeniu usługi Konta;
  3. ogłaszaniu, zarządzaniu, prowadzeniu promocji, konkursów, loterii lub innych podobnych działań  związanych z promocją produktów marek Usługodawcy (dalej łącznie zwanymi „Wydarzeniami" lub „Wydarzeniem"), a Użytkownikom zdobywanie informacji na temat Wydarzeń, zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach określonych Wydarzeń.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:
  1. uzyskania informacji o produktach marek Usługodawcy,
  2. otrzymywania informacji o organizowanych przez Usługodawcę Wydarzeniach;
  3. korzystania z funkcjonalności Konta;
  4. zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia.
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega jednak, że zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniu jest możliwe jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę Rejestracji albo wzięcia udziału w Wydarzeniu poprzez zaakceptowanie Regulaminu i realizację innych wymogów opisanych w regulaminie Wydarzenia.
 5. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 6. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Warunkiem technicznym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostęp do sieci Internet z poziomu przeglądarki: Microsoft Edge lub nowszej albo Firefox w wersji 10 lub nowszej albo Chrome w wersji 10 albo Opera w wersji 10 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz posiadanie poczty elektronicznej i telefonu komórkowego
 8. Korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć tych zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 9. Usługodawca świadcząc Usługi za pomocą Serwisu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§ 4

Prawa i zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;
  2. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, a także w przypadku, gdy świadczenie Usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika stanie się niemożliwe wskutek zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych
 3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego usługodawców, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu. 
 5. Zakazane jest:
  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  2. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
  3. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.

§ 5

Rejestracja

 1. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnychwyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego w szczególności wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu e-mail;
  3. loginu;
  4. hasła;
  5. danych firmy (nazwa, nip, adres, numer telefonu).
 3. W celu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem Usługodawca wprowadza do Konta Użytkownika następujące dane:
  1. status przynależności do danego segmentu
  2. umowę.
 4. Utworzenie Konta w Serwisie wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w Serwisie.
 5. Użytkownik, wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w Formularzu rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. w przypadku Użytkowników wysyłających Formularz rejestracyjny - jest uprawniony do utworzenia Konta Użytkownika;
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  6. zapoznał się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w serwisie Bridgestone Truck i akceptuje jej treść.

§ 6

Konto Użytkownika

 1. Usługodawca utworzy w procesie Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika wyróżniające się jego adresem poczty elektronicznej, o nazwie odpowiadającej loginowi podanemu przy rejestracji, przy czym nie jest możliwe istnienie w Serwisie większej niż jedno liczby Kont o takiej samej nazwie, należących do różnych Użytkowników, jak również nie jest możliwe utworzenie większej niż jedno liczby Kont z wykorzystaniem jednego adresu e-mail.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, a utworzone już Konto Użytkownika w każdej chwili usunąć, jeżeli dana nazwa zarejestrowana na ten sam adres poczty elektronicznej jest już używana w Serwisie lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich. O odmowie utworzenia Konta lub o jego usunięciu Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora, odpowiadającego jego adresowi poczty elektronicznej/loginowi oraz hasła dostępu podanego przez Użytkownika, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek jego ujawnienia przez Użytkownika.
 4. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, modyfikacji informacji oraz danych podanych przez siebie przy rejestracji, modyfikacji danych osobowych i modyfikacji ustawień Konta.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Zarejestrowanemu Użytkownikowi Formularzu rejestracyjnym.
 2. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały wskazane w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w serwisie Bridgestone Truck oraz uzupełniająco w Polityce prywatności.
 3. Jeśli w ramach serwisu będą prowadzone działania przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w takim przypadku kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w takich szczególnych celach będą zawarte w ramach regulaminów tych Wydarzeń.
 4. W przypadku sprzeczności zasad przetwarzania danych osobowych, o ile do Użytkownika stosuje się kilka dokumentów regulujących tę kwestię, stosuje się następującą hierarchię ważności dokumentów: regulamin Wydarzenia, następnie Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w serwisie Bridgestone Truck, następnie Politykę prywatności.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, ujawnieniem osobom trzecim hasła dostępu do Konta Użytkownika, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł  zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
  3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem Serwisu;
  4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu;
  5. zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

§ 9

Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: kontakt@bridgestonetruck.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.
 4. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 10

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy na adres email kontakt@bridgestonetruck.plchęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta Użytkownika.

§ 11

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu  z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Serwisu od dnia wejścia zmian w życie.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie Regulaminu drogą mailową. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien o tym poinformować Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.